ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 - Definities

De in deze Algemene Voorwaarden met een hoofdletter geschreven woorden hebben de volgende betekenis:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Klant gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht;

2. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst op Afstand aangaat met de K&W Webshop;

3. Dag: kalenderdag;

4. Duurzame Gegevensdrager: elk middel dat de Klant of de K&W Webshop in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Klant om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op Afstand;

6. K&W Webshop: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan Klanten aanbiedt;

7. Overeenkomst op Afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de K&W Webshop georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

8. Techniek voor Communicatie op Afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de Klant en de K&W Webshop gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

Artikel 2 - Identiteit van de K&W Webshop

Koken & Wonen V.O.F.

Meint Veningastraat 14, 9601 KG Hoogezand

Telefoonnummer:0598 – 398507

Bereikbaarheid: maandag 13.00 – 18.00; dinsdag t/m donderdag 9.00 – 18.00; vrijdag 9.00 – 21.00; zaterdag 9.00 – 17.00)

E-mailadres:info@kokenenwonen.com

KvK-nummer: 02334509

Btw-identificatienummer: 807704696B01

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de K&W Webshop en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op Afstand tussen de K&W Webshop en de Klant.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 

1. Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, is dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als de K&W Webshop gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een zo waarheidsgetrouw mogelijke weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de K&W Webshop niet.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De Overeenkomst op Afstand komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de K&W Webshop direct langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de K&W Webshop is bevestigd, kan de Klant de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de Overeenkomst op Afstand elektronisch tot stand komt, treft de K&W Webshop passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal de K&W Webshop daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De K&W Webshop kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op Afstand. Als de K&W Webshop op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

1. De Klant heeft de mogelijkheid de Overeenkomst op Afstand zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Klant of een vooraf door de Klant aangewezen en aan de K&W Webshop bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de Bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de K&W Webshop retourneren, conform de door de K&W Webshop verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

1. Als de Klant gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, komen alleen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Als de Klant een bedrag betaald heeft, zal de K&W Webshop dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 Dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting Herroepingsrecht

1. De K&W Webshop kan het Herroepingsrecht van de Klant alleen uitsluiten voor de volgende producten:

a.   producten die door de K&W Webshop tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant;

b.   producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

c.   producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de K&W Webshop geen invloed heeft;

Artikel 9 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, met uitzondering van prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de K&W Webshop producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de K&W Webshop geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

1. De K&W Webshop staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Een door de K&W Webshop, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst op Afstand tegenover de K&W Webshop kan doen gelden.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

1. De K&W Webshop zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan de K&W Webshop kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden is vermeld, zal de K&W Webshop geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen 30 Dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Als de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk 30 Dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de K&W Webshop het bedrag dat de Klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 Dagen na ontbinding, terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de K&W Webshop zich inspannen om een vervangend artikel te leveren. Uiterlijk bij de bezorging zal duidelijk worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen is het Herroepingsrecht niet uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn in dat geval voor rekening van de K&W Webshop.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de K&W Webshop tot het moment van bezorging aan de Klant of een vooraf aangewezen en aan de K&W Webshop bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Betaling

1. Tenzij anders overeengekomen, dienen de door de Klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 Dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1.

2. Het is bij K&W Webshop mogelijk om de bestelling te betalen door middel van iDeal, Bancontact, Bankoverschrijving en de VVV cadeaukaart 

3. Bij de verkoop van producten aan Klanten zal nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden gevraagd. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling voordat de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

4. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onmiddellijk aan de K&W Webshop te melden.

5. In geval van wanbetaling van de Klant heeft de K&W Webshop behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 - Klachtenregeling

1. De klachtenprocedure van de K&W Webshop is in dit artikel 13 omschreven. De K&W Webshop behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de K&W Webshop, binnen afzienbare tijd nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij de K&W Webshop ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 Dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de K&W Webshop binnen de termijn van 14 Dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 14 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de K&W Webshop en de Klant waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen zullen schriftelijk worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een Duurzame Gegevensdrager.